Oorzaken van waterschade: opgelet met vriesweer!

Vriesweer dat waterleidingen in de buitenlucht of in onverwarmde lokalen doet barsten… , waterinsijpeling via het dak en platte daken, overlopen van verstopte dakgoten, lekken in verouderde (roestige) leidingen, overlopen van wasmachines of vaatwassers, alsook vergeetachtigheid en onachtzaamheid, zoals een openstaande kraan,… Het leidt allemaal tot schade. De helft van de schadegevallen in het kader van de woningverzekering – diefstallen even terzijde gelaten – betreft trouwens waterschade.

Onthoud best dat vorst de grootste boosdoener is en dat het de sanitaire leidingen beschadigd als die niet genoeg geïsoleerd zijn of zich in onverwarmde ruimtes bevinden.
Beter voorkomen dan genezen

De omvang van waterschade voor uw woning en de inhoud ervan kan enorm oplopen (schade aan plafonds, meubels, tapijten, behang, parketten, enz.), om nog te zwijgen over de ongemakken die ermee gepaard gaan. Daarom is het belangrijk om enkele preventieregels in acht te nemen. U wilt weten wat u kan doen om zulk onheil te vermijden? Ga dan zeker eens kijken bij de preventiemaatregelen tegen schade door wateroverlast.

Maar als het dan toch zover is: welke waterschade is verzekerd en welke stappen moet u ondernemen na schade? Assuralia verduidelijkt en geeft een antwoord op enkele veel gestelde vragen:
Welke verzekering?

Schade door water is gedekt door de woningverzekering. Die polis dekt meerdere gevaren (brand, ontploffing, stormschade,…) en onvoorziene schade door water aan woning en inboedel. De verzekering dekt ook de eventuele aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer wanneer een schadegeval schade aan derden berokkent.

In de verzekeringsovereenkomsten wordt een onderscheid gemaakt tussen “waterschade” en overstromingen!

Niet alleen de eigenaar maar ook de huurder van een woning heeft er alle belang bij een woningverzekering te sluiten. Behalve de inhoud dekt die verzekering ook de huurdersaansprakelijkheid ten aanzien van de eigenaar alsook zijn aansprakelijkheid ten aanzien van derden zoals de buren.

Wat is verzekerd?

Naast de vergoeding van onvoorziene schade, die water aan de verzekerde goederen veroorzaakte, zorgt de woningverzekering voor de vergoeding van een hele reeks aanverwante kosten.

Zo bijvoorbeeld de kosten om een schadegeval te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken alsook de kosten voor het openbreken en herstel achteraf van muren, vloeren, plafonds… die nodig zijn om het lek in een ingemetselde leiding op te sporen.

Weet ook dat door de huiszwam veroorzaakte schade doorgaans slechts gedekt is als die zich in de woning geïnstalleerd heeft na een verzekerd waterschadegeval.

Wat is niet verzekerd?

Schade die te wijten is aan een gebrek aan onderhoud of voorzorg is niet gedekt, bijvoorbeeld een buitenverblijf dat zonder bescherming tegen de gevolgen van vriesweer achtergelaten wordt. De herstelling van de toestellen of leidingen die het schadegeval hebben veroorzaakt (kapotte wasmachine, verwarmingsinstallatie stuk door vriesweer, door roest aangetaste leiding,…) is ook niet gedekt. De kosten voor de herstelling van daken en platten daken waarlangs het water binnengesijpeld is, zullen evenmin door de verzekering tegen waterschade vergoed worden.

Wat met een gehuurde woning?

De eigenaar wordt door zijn verzekering vergoed voor de schade aan het gebouw. De huurder wordt door zijn verzekering vergoed voor de schade aan zijn inboedel. De verzekeraar van de eigenaar kan een terugvordering instellen (verhaal uitoefenen) tegen de huurder als het schadegeval te wijten is aan de fout van de huurder of aan fouten en gebreken die hem aangerekend kunnen worden (kraan laten openstaan, kapotte wasmachine van de huurder, bladeren die niet uit de dakgoten gehaald zijn,…).

De huurder kan dan de tussenkomst vragen van de dekking “huurdersaansprakelijkheid” van zijn verzekering om de verzekeraar van de eigenaar terug te betalen. Omgekeerd, als meubels van de huurder beschadigd worden ten gevolge van insijpeling via het dak, dan zal de verzekeraar van de huurder de schadevergoeding terugvorderen van de eigenaar. Die zal dan de aansprakelijkheidsdekking van zijn eigen verzekering aanspreken om de verzekeraar van de huurder terug te betalen.

Overigens wordt krachtens art. 1732 van het Burgerlijk Wetboek de huurder als aansprakelijk beschouwd voor de beschadigingen aan het gehuurde goed tenzij hij bewijst dat die buiten zijn schuld hebben plaatsgehad.

Wat als het van de buur komt?

De verzekeraar van het slachtoffer vergoedt zijn verzekerde op basis van zijn waarborg. Hij zal de vergoeding dan terugvorderen van de aansprakelijke buur. Het luik BA (burgerlijke aansprakelijkheid) van de woningverzekering (verhaal van derden of BA-gebouw), of, bij gebrek daaraan, de verzekering BA-privéleven (familiale verzekering) van de buurman zal de verzekeraar van het slachtoffer terugbetalen.

En wat bij mede-eigendom?

Bij mede-eigendom is het gehele gebouw gedekt door een collectieve verzekering gesloten door de gebouwbeheerder die optreedt als wettelijke vertegenwoordiger. Het gebouw, de aansprakelijkheid ten aanzien van de andere mede-eigenaars en ten aanzien van derden zijn eveneens gedekt door de collectieve polis. Iedere mede-eigenaar betaalt een deel van de premie van de collectieve polis dat in verhouding staat tot zijn aandeel in het gebouw.

U dient alle nodige maatregelen te treffen om de oorzaak van de waterschade weg te nemen en de inhoud te beschermen tegen de werking van het water. Meer…

Doe zo snel mogelijk aangifte van het schadegeval bij uw verzekeraar. Voor een aantal dringende maatregelen heeft hij trouwens vaak bijstanddekkingen de polis voorzien die meteen hulp bieden. De schade moet geëvalueerd worden: stel een lijst op met de beschadigde goederen, neem foto’s, vraag herstellingsbestekken… Hou de beschadigde voorwerpen en de facturen voor noodzakelijke dringende herstellingen ter beschikking van de verzekeraar.

Bron: Assuralia

waterschade

Share